Gondnokság

Ügyintézési útmutató:


Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú személy, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyez. A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság rendel gondnokot.

A gondnokság alá helyezés szükségessége különösen akkor áll fenn, ha a gondnokság alá helyezendő személy személyi és vagyoni érdekvédelmi csak a gondnokság alá helyezéssel biztosítható.

Jogszabályok:
  • 1959. évi IV. törvény 12. §.-21.§.
  • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 131 - 145. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti per indítására a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér és az ügyész jogosult. Amennyiben nincs perindításra jogosult hozzátartozó, vagy a pert nem kívánja megindítani, abban az esetben a gyámhivatal jogosult a pert megindítani. A perindítás előfeltétele a gondnokság alá helyezendő személy elmebeli állapotáról készült szakorvosi vélemény beszerzése. Ezt a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes vagy a gyógykezelést ellátó pszichiátriai gondozó intézetétől, illetve a gyógykezelést végző ideg- és elmegyógyintézettől lehet kérni.

A keresetlevelet a jogosultnak a gondnokság alá helyezendő állandó lakóhelye szerinti városi bírósághoz kell benyújtani. A keresetlevélhez mellékelni kell:
  • a szakorvosi véleményt,
  • a gondnokság alá helyezendő személy születési anyakönyvi másolatát,
  • a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapját.
A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gyámhatóság rendel gondnokot. Gondnokul elsősorban hozzátartozót kell kirendelni, amennyiben nincs olyan hozzátartozó, aki a gondnokság viselésére alkalmas, akkor a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel.

A gondnok a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

A gondnok működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. Működéséről, a gondnokolt helyzetéről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhivatalnak. A gondnok a vagyonkezelésről - eltérő rendelkezés kivételével - évente köteles számot adni, melyet a letölthető formanyomtatványon kell benyújtani.

A gondnokság megszűnik, ha a gondnokság alatt álló meghal, vagy a bíróság a gondnokságot megszünteti.

A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből felmenti, ha
  • a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette
  • a gondnokolt meghalt
  • a gondnok fontos okból a felmentését kéri
  • utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a gondnok kirendelésének is akadályát jelentette volna.
A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből elmozdítja, ha a gondnok a kötelezettségét nem teljesíti vagy olyan cselekményt követ el, amellyel a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti.

Letölthető nyomtatványok