Otthonteremtési támogatás

Ügyintézési útmutató


Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Az otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább hároméves időtartamú folyamatos - a gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúságával szűnt meg és készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem lehet beszámítani!

A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására bérlői jogviszony megvásárlására.

Jogszabályok:
  • Gyvt. 1997. évi XXXI. Tv. 25-26. §.
  • Gyer. 149/1997. (I.10.) Korm.s. 77-81. §.
Ügyintézési folyamat leírása:

A kérelmet és a hozzá szükséges mellékleteket a letölthető kérelemnyomtatványon tartalmazza.

A támogatás iránti igényt a kérelmező, a lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnál, a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb 24. életévének betöltéséig, vagy ha a nagykorúvá vált fiatal felnőtt még tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban áll, a tanulmányinak befejezéséig, de legkésőbb 25. évének betöltéséig nyújthatja be.

A fiatal felnőtt köteles az otthonteremtési támogatás felhasználásáról a határozatban megállapított időig okmányokkal igazoltan elszámolni.

E határidő elmulasztása jogvesztő!

Az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra a gyámhivatal jogosult 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat bejegyeztetni a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba!

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt a gyámhivatal kötelezi a pénzbeli ellátás visszafizetésére!

Letölthető nyomtatványok