Kapcsolattartás

Ügyintézési útmutató:


A kapcsolattartás célja, hogy
 • a gyermek és a szülő, valamint a más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá
 • a kapcsolatra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően segítse.
Jogszabályok:
 • Gyvt. 1997. évi XXXI. tv. 114. szakasz
 • Gyer. 149/1997. (IX. l0.) Korm. r. 27-33. szakasz
 • Csjt. 1952. évi IV. tv. 92. szakasz
Ügyintézési folyamat leírása:

A gyámhivatal vita esetén a kapcsolattartást bármelyik fél kérelmére szabályozza, kivéve, ha a szülő és a gyermek kapcsolattartásának megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik.

A kérelemhez csatolni kell a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági ítéletet.

A kapcsolattartási jog formái: folyamatos és időszakos kapcsolattartás a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, továbbá a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatása, levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.

A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú testvér, továbbá - ha a szülő nem él vagy tartósan akadályozott, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja - a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa jogosult.

A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával - tárgyalás megtartásával - rendezi. Ennek során a szülő és más kapcsolattartásra jogosult a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás gyakoriságáról és időtartamáról, a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről, az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról, valamint - szükség szerint - egyéb formáiról megegyezhetnek.

Egyezség hiányában a gyámhivatal a szülő és más kapcsolattartásra jogosult méltányos érdekére, körülményeire és a gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel a gyermek érdekében határozattal dönt.

A gyámhivatal a kapcsolattartás szabályozására irányuló kérelmet elutasítja, ha a jogosult a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette, illetőleg a szülő szülői kötelességeit saját hibájából tartósan nem teljesítette, illetve elhanyagolta és magatartásán nem változtatott.

A gyámhivatal a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében - kérelemre - indokolt esetben:
 • korlátozhatja
 • a kapcsolattartás formájának vagy gyakoriságának, továbbá időtartamának megváltoztatásáról dönthet,
 • szüneteltetését rendelheti el és
 • megvonhatja.
A jogerős bírósági ítélettől számított 2 éven belül az újraszabályozást csak az illetékes bíróságtól lehet kérni.

A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult a gyermeket a szülő vagy gyermeket gondozó más személy ellen neveli, illetve a kapcsolattartásra vonatkozó jogerős határozatnak szándékosan és ismételten nem tesz eleget. Ebben az esetben a gyámhivatal:
 • figyelmezteti a szülőt magatartásának következményeire,
 • végrehajtási bírságot szab ki.
Ezek eredménytelensége esetén a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránti per indításának van helye.

Ha a gyermeket nevelő szülő vagy más személy a kapcsolattartást szabályozó jogerős határozatnak önhibájából nem tesz eleget, a gyámhivatal a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségei (pl. utazási költség) viselésére kötelezi.

Letölthető nyomtatványok