Üzlet működési engedély

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ


Ügyintézés helye: Solt, Béke tér 1., Solti Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: 06 (78) 486 - 014
137-es mellék

Ügyfélfogadási idő:


Polgármesteri Hivatal

Hét napja

Délelőtt

Délután

Hétfő

730 - 1200

1300 - 1530

Kedd

730 - 1200

-

Szerda

730 - 1200

1300 - 1530

Csütörtök

-

-

Péntek

730 - 1100

-


I. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 • 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

II. KÉRELEM:


A kereskedők a kérelmüket meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon személyesen, meghatalmazott útján, postai úton is benyújthatják.

A forgalmazott termékköröktől függően egyes kereskedelmi tevékenységek bejelentés- köteles, mások működési engedélyhez kötött tevékenységek.

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek:
 • dohánytermékek;
 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Fenti termékek kizárólag működési engedély birtokában forgalmazhatók!

Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a Rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé.

A kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A kérelemhez mellékelni kell:
 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévo üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • A eljáráshoz szükséges illetékbélyeget (10.000-, Ft. működési engedély, 3.000,- Ft bejelentés esetén)
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

III. FIZETENDŐ DÍJAK, ILLETÉKEK:


Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke: 10.000,- Ft

A működési engedélyben feltüntetett adatok módosítása: 3.000,- Ft

A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított másodlat illetéke: 3.000,- Ft

Kereskedelmi tevékenység bejelentésének illetéke: 3.000,-Ft.

Fizetés módja: illetékbélyeg

Bejelentett adatok módosítása: illetékmentes

A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat az ügyfél a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni, ellenkező esetben a hatóság hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette. BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv részére fizetendő 26.000,-Ft-os szakhatósági közreműködésért járó igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó csekk az ügyintézőnél átvehető, és a kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló feladóvevényt. MgSzH igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni.

IV. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐ:


Bejelentés:

A kereskedők a bejelentést követően tevékenységüket megkezdhetik. A hatóság a bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet 8 napon belül nyilvántartásba veszi.
A szakhatóságok 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.
A kereskedő a bejelentő adatlap szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Engedélyezés:

30 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt, annak letelte előtt indokolt esetben 30 nappal meghosszabbíthat.

V. ÜGYMENET


A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás

Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

Az ügyintéző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi
 • a jogszabályban meghatározott, termékkör szerint hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak,
 • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
 • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
 • az illetékes rendőrkapitányságnak,
 • jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság),
 • élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak
 • vendéglátás folytatása esetén a környezetvédelmi hatóságnak.
Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

Adatváltozás
 • Az "IGAZOLÁS" kiadását követően az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • Az üzlet megszüntetését köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.
Üzletköteles kereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás

Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül
Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.
Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 8 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.

Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
 • a kérelmezővel;
 • az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal -társasház esetén a közös képviselővel-
 • az eljárásban közreműködött hatóságokkal
 • a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
 • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
 • az illetékes rendőrkapitányságnak,
 • élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.
A szakhatóságok hozzájárulása esetén a hatóság a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és határozattal igazolást ad ki a működési engedélyről.

Adatváltozás
 • A kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 • A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
 • Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül az Igazolás leadásával egyidejűleg köteles a jegyzőnek bejelenteni.