Szociális ügyek

Ápolási díj •  Átmeneti segély •  Krízissegély •  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Időskorúak járadéka •  Közgyógyellátás •  Közlekedési kedvezmények •  Köztemetés •  Lakásfenntartási támogatás •  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény •  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás •  Óvodáztatási támogatás •  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás •  Aktív korúak ellátása •  Temetési segélyÁpolási díj


Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulást.

Jogosultak köre:
 • Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
  • súlyosan fogyatékos, vagy
  • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
 • Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.
Ápolási díjra jogosult hozzátartozók:
 • házastárs, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére;
 • élettárs;
 • testvér, a testvér házastársa;
 • egyeneságbeli rokon, illetve annak házastársa;
 • örökbefogadott, a mostoha és neveltgyermek;
 • örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő.
Fokozott ápolást igénylő személy az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes:
 • étkezni, vagy
 • tisztálkodni, vagy
 • öltözködni, vagy
 • illemhelyet használni, vagy
 • lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
  • feltéve, hogy esetében a pontok közül legalább három egyidejűleg teljesül.
Ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, de nem minősül munkaviszonynak.

Az Alapszolgáltatási Központ (6320 Solt, Posta u. 10.) az ápoló ápolási kötelezettségének teljesítését környezettanulmány készítésével ellenőrzi
 • jelzés alapján, illetve
 • évente legalább egyszer az általa végzett felülvizsgálat útján.
A támogatás összege: Súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a - 2010-ben: 28.500-Ft/hó, fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a - 2010-ben: 37.050-Ft/hó.

Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat jegyzője

A fokozott ápolási igény fennállásáról a szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt a jegyző.

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19. szoba

Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 113 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány, adókártya, TAJ kártya.
 • Fizetetlen szabadság esetén az erről szóló munkáltatói igazolást.
 • Napi 4 órában való foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolást.
 • Az ápolt személy háziorvosa által kiállított igazolás és szakvélemény.
 • Ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményt vesz igénybe, az intézmény vezetőjének igazolása az intézmény látogatási kötelezettségének időtartamáról.

Átmeneti segély


Átmeneti segélyben az részesülhet, aki a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

Jogosultak köre

Átmeneti segélyben kell részesíteni azt a személyt, akinek:
 • a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010-ben: 42.750 Ft) nem haladja meg és egyedül él,
 • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2010-ben: 28.500 Ft) nem haladja meg.
Azon személyek, illetve családok esetén a fenti jövedelemhatártól a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-áig (2010-ben: 48.450 Ft) akkor lehet eltérni, ha bizonyítottan rendkívüli élethelyzetbe kerültek, mely létfenntartásukat veszélyezteti, és szociális-vagyoni helyzetük alapján e terheket vállalni nem képesek:
 • egészségügyi okok miatt,
 • elemi kár miatt,
 • hosszantartó, legalább két hónapja fennálló betegség miatt,
 • szülők halála esetén ellátatlanul maradt gyermekek esetén,
 • személyenként nagy összegű rendszeres gyógyszerszedés (8.000 Ft összeg felett) miatt.
Ezen átmeneti segély évente négy alkalommal adható.

A fenti okokra hivatkozást igazolással (orvosi szakvélemény, elemi kár bekövetkezéséről hatósági szakvélemény, gyógyszerköltségről kiállított névre szóló gyógyszerészi igazolás, stb.) kell alátámasztani.

Az átmeneti segély alkalmanként, illetve rendszeres átmeneti segélyként nyújtható.

A támogatás összege és formája

Az alkalmankénti átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000 Ft és 8.000 Ft között lehet megállapítani. A rendszeres átmeneti segélyt legfeljebb 6 hónapra lehet megállapítani. A segély összege nem haladhatja meg a 3.000 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 1.000 Ft-nál. A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.

Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19. szoba

Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 113 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
 • Jövedelemigazolás
  • havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
  • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról
 • gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).

Krízissegély


Krízishelyzet esetén (átmeneti pénzzavar, rendkívüli kiadás felmerülése) állapítható meg a Solt Térségi Családsegítő Szolgálat krízishelyzetet alátámasztó nyilatkozata és javaslata alapján, pénzbeli vagy természetbeni ellátásként.

Jogosultak köre: Krízishelyzetben levők

A támogatás összege és formája: Legfeljebb 8.000 Ft összegű egyszeri támogatás pénzben vagy természetben.

Az eljárás jogi alapja:
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Polgármestere

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 19. szoba

Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 113 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány
 • Solt Térségi Családsegítő Szolgálat nyilatkozata és javaslata

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság


A települési önkormányzat jegyzője az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociálisan rászorult személynek állapítja meg jogosultságát.

Jogosultak köre: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2010-ben: 34.200 Ft), egyedülélő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2010-ben: 42.750 Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek érvényességi ideje legfeljebb 1 év.

Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 18. szoba

Ügyintéző: Somogyi Imréné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 131 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány,
 • lakcím igazolvány

Időskorúak járadéka


Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Jogosultak köre: A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt
 • azt a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2010-ben: 22.800 Ft),
 • az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2010-ben: 27.075 Ft),
 • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2010-ben: 37.050 Ft).
Az időskorúak járadékának havi összege:
 • jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a nyugdíjminimum 80%-a (22.800 Ft), egyedülálló 75 évesnél fiatalabb személy esetén 95%-a (27.075 Ft), egyedülálló 75 életévet betöltött személy esetén 130%-a (37.050 Ft.)
 • jövedelemmel rendelkező esetén a fenti összegnek, valamint a jogosult esetleges havi jövedelmének különbözete.
Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 18. szoba

Ügyintéző: Somogyi Imréné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 131 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
 • A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valósiságát igazolására szolgáló irat (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.)

Közgyógyellátás


A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott
a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,
b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás].
A b)-c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető igénybe térítésmentesen az ellátás.

A gyógyszerkeret
a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és
b) az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze.

Jogosultak köre:
 • "Alanyi jogon" közgyógyellátási igazolványra jogosult:
  • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
  • a 37/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő;
  • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
  • a központi szociális segélyben részesülő;
  • a rokkantsági járadékos;
  • az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
  • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
 • "Normatív jogon" közgyógyellátási igazolványra jogosult:
  • akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (2.850 Ft) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át (42.750 Ft). A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. §-ának b), d) és e) pontja alapján fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe venni.
 • "Méltányossági jogcímen" kiadott közgyógyellátási igazolványra jogosult:
 • Közgyógyellátásra méltányosságból jogosult a Sztv.-ben meghatározottakon túlmenően az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13%-át (3.705,- Ft) meghaladja és
  • a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft),
  • b) egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,- Ft).
 • Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg kivételes méltánylást érdemlő esetekben az alábbi feltételek közül az a) pontban foglaltakon kívül még legalább egy fennállása esetén.
  • a) ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240%-át (68.400,- Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290%-át (82.650,- Ft) nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18%-át (5.130,- Ft) meghaladja,
  • b) ha a kérelmező tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossága miatt mások segítségére szorul és ezt háziorvosa, illetve szakorvosa igazolja,
  • c) ha a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
  • d) ha a kérelmező gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő.
Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának - Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • Ket.
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 20. szoba

Ügyintéző: Törökné Értékes Éva köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 125 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
 • Alanyi jogosultság esetén a jogosultságot megalapozó okirat.
 • Normatív, méltányos jogosultság esetében jövedelemigazolás (rendszeres jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelőző egy év), gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).

Közlekedési kedvezmények


A) KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS
B) SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS
C) SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

A) KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.

Jogosultak köre: Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:
 • akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (2006. év: 64.500 Ft) nem haladja meg,
 • aki fogyatékossági támogatásban nem részesül
A támogatás összege: A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke 7.000 Ft/év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll illetve saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig nyújtható be, a fenti határidőt követően akkor, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be.

Az eljárás jogi alapja: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet

Hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - okmányiroda épülete - gyámhivatali iroda

Ügyintéző: dr. Schneider Sára fogalmazó
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 232 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások.
 • munkaviszony igazolása.

B) SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁS

A személygépkocsi szerzési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsi szerzéséhez nyújtott támogatás.

Jogosultak köre: Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

A szerzési támogatás csak belföldi kereskedelmi forgalomban történő vásárlás, ill. a Minisztérium előzetes engedélyével vám- és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

Jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozottnak állapítható meg:
 • aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa vállalja,
 • akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (64.500 Ft) nem haladja meg,
 • a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű-behozatali vámmentességben
 • valamint: aki a vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt.
A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30. napjáig nyújtható be!

A jogosultságot megállapító határozat érvényességi ideje egy év, a határozat érvényességi ideje kérelemre évente meghosszabbítható.

Támogatás összege: A támogatás mértéke a vételár, ill. a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban 300.000 Ft.

A támogatás ugyanazon személyre tekintettel hétévenként egy ízben adható.

A szerzési támogatás tárgyévi kielégítéséről a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével július 31. napjáig dönt és értesíti a kérelmezőt.

Az eljárás jogi alapja: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet

Hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - okmányiroda épülete - gyámhivatali iroda

Ügyintéző: dr. Schneider Sára fogalmazó
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 232 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások.
 • Érvényes gépjárművezetői engedély másolata.
 • Ha a gyermek a súlyos mozgáskorlátozott, úgy iskolai, orvosi igazolás.
 • Munkaviszony igazolása.

C) SZEMÉLYGÉPKOCSI ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS

Az átalakítási támogatás
 • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá
 • a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy
 • a személygépkocsi a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.
Jogosultsági kör: Átalakítási támogatásra jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (71.250 Ft) nem haladja meg.

A támogatás összege: A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft.

A támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

Az átalakítási támogatás tárgyévi kielégítéséről a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével július 31. napjáig dönt és értesíti a kérelmezőt.

Az eljárás jogi alapja: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet

Hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - okmányiroda épülete - gyámhivatali iroda

Ügyintéző: dr. Schneider Sára fogalmazó
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 232 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások.
 • Érvényes gépjárművezetői engedély másolata.
 • Nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban.

Köztemetés


A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetéséről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:
 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. (b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint.
Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Polgármestere

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 21. szoba

Ügyintéző: Szabados Szabina köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 114. mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, lakcím igazolvány

Lakásfenntartási támogatás


A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Normatív lakásfenntartási támogatási iránti kérelem a dokumentumtárban is található formanyomtatványon lehet benyújtani.

A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), valamint a háztartási tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
 • a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
 • a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
 • a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8
 • a háztartás első és másodi kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8
 • a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Magasabb összegű családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás folyósítása esetén, valamint egyedülállóként nevelő szülő esetén az arányszám 0,2-vel növekszik.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetén elismert lakásnagyság:
 • ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
 • ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
 • ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
 • ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
 • ha a háztartásban négynél több személy lakik, akkor minden további személy után 5 m2
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 Ft.

A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
 • A lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (2010-ben: 14.250 Ft),
 • ezt a mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költéségének és a támogatás mértékének a szorzata, de nem kevesebb mint 2.500 Ft.
A lakásfenntartási támogatás időtartama egy év.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 21. szoba

Ügyintéző: Szabados Szabina köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 114 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
 • Jövedelemigazolás
 • rendszeres jövedelem esetén: kérelem benyújtását megelőző hónap,
 • nem rendszeres jövedelem esetén: megelőző egy év,
 • gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).
 • 18. életévét betöltött gyermek esetén iskolatátogatási igazolás
 • fogyasztási hely, ügyfélazonosító adatokat tartalmazó közüzemi számla

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatás, a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Jogosultak köre: A jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39.900 Ft-ot),
  • aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ac) ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felső oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (Nagykorú gyermek jogosultságát házasságkötése esetén az új családban felül kell vizsgálni.)
 • b.) az öregségségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (37.050 Ft-ot) az a.) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 Ft-ot), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft-ot). (Nem minősül vagyonnak azaz ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.)

A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén - kérelem benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelőző egy év.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének:
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a,
 • első pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a,
 • három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a,
 • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 §-a.
Csak egy jogcímen vehető igénybe a kedvezmény.

Az eljárás jogi alapja:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • Ket.
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 18. szoba

Ügyintéző: Somogyi Imréné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 131 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • A mellékelt nyilatkozatot, a megfelelő igazolásokkal együtt.
 • Jövedelemigazolás
  • rendszeresen jövedelem esetén: megelőző egy hónap,
  • nem rendszeres jövedelem esetén: megelőző egy év,
  • gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj).
 • Oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú külön elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozat.
 • Tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • Egyedülálló kérelmező esetén: egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat.
 • Házassági anyakönyvi másolatot, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő házasságot köt.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás


Jogosultak köre

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki:
 • a gyermek tartására köteles, és
 • nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
Támogatás mértéke
A támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, 2010-ben: 6.270 Ft.

Ha a jogosultság:
 • a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapra esedékes kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra esedékes kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -,
gyermekenként 2008-ban: 8.000 Ft, 2009. és 2010. évben: 8.400 Ft pótlékban részesül.

Az eljárás jogi alapja:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • Ket.
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 18. szoba

Ügyintéző: Somogyi Imréné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 131 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • Igazolás arról, hogy a kérelmező nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
 • A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat.

Óvodáztatási támogatás


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése alapján a jegyző annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll

 • a) gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
  • aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
  • ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában,
  • ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
  • ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom,
 • b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal
  • ba) a tárgyév június hónapjában,
  • bb) a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A pénzbeli támogatás összegét a Gyvt. 20/C. § (3) bekezdése és 160/A. §-a szabályozza.
A pénzbeli támogatás összege 2009. január 1-jét követően beíratott gyermek esetében, a 2009. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint. Ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik a három-, illetve négyéves gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009. júniusában tízezer forintot kellett folyósítani.
A 2009. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Az Országgyűlés 2010. évi költségvetésében, a 2009. évi CXXX. törvényben nem döntött az összeg emeléséről a 2010. évre vonatkozóan. Így a folyósításra vonatkozó szabályok a 2010. évben is megegyeznek a fentiekkel.

Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.
A kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A kérelemben a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek (ha mindkét szülő gyakorolja, mindkettőnek) nyilatkozni kell, hogy legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha erről korábban a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján már nyilatkozott.

A támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte.

Első alkalommal pénzben nyújtandó támogatásra való jogosultság megállapításához a jegyző beszerzi az óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának tényéről, időpontjáról, a gyermek rendszeres óvodába járásáról.

Rendszeres óvodába járásnak minősül:
 • a) gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és
 • b) az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a mulasztásból 10 napot július-augusztus hónapokban a 25 % megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
(A rendszeres óvodába járásnál számított időszak tárgyév június hónapjában folyósított támogatásnál: óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig, tárgyév december hónapjában folyósított támogatásnál: a tárgyév december 15-ig.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak a tárgyév júniusban folyósítandó óvodáztatási támogatásnál május 15-én, a tárgyév december hónapjában folyósítandó óvodáztatási támogatásnál november 15-én kell fennállnia.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


A szociális és egészségügyi bizottság a gyermeket, illetve családot alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorul.

A fenti okokra hivatkozást igazolással (orvosi szakvélemény, gyámügy, családsegítő szolgálat javaslata, környezettanulmány) kell alátámasztani.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000 - 8.000,-Ft között lehet megállapítani, mely a
 • gyermekét egyedül nevelő szülő,
 • három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos
esetében 4.000,-Ft-nál alacsonyabb nem lehet.

Az eljárás jogi alapja:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 32/2004. (XII.15.) rendelet
 • Ket.
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 18. szoba

Ügyintéző: Somogyi Imréné köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 131 mellék

Aktív korúak ellátása


Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,
 • a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
 • b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
 • c) aki fogyatékossági támogatásban részesül az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy, vagy
 • d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
 • e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
 • f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
 • g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint legfeljebb harmincegy napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát - nem folytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg - az alábbi bekezdésben meghatározottak kivételével - csak egy személy jogosult.
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki
 • a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
 • b) tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
 • d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
 • e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
 • f) katonai szolgálatot teljesít,
 • g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - és nem rendszeres szociális segélyre jogosult - az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
Ezen személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek.

Az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban egyidejűleg rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra való jogosultság megállapításáról.
A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (Jelenleg: 28.500,- Ft/hó)

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
 • a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
 • b) az 55. életévét betöltötte, vagy
 • c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy
 • d) a települési önkormányzat (3) bekezdés szerinti rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel,
rendszeres szociális segélyre jogosult.

A b)-c) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - családsegítő szolgálat) az együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.
Ha a rendszeres szociális segély összege a fenti számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

A b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik, amelynek keretében
 • a) az együttműködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét,
 • b) a beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel,
 • c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
Az eljárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló módosított 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • Ket.
A hatáskör gyakorlója: Solt Város Jegyzője

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 7. szoba

Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 143 mellék

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
 • kérelem mellékletében levő vagyonnyilatkozat
 • közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan
  • ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint
  • a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat.
 • munkaügyi központ által kiadott igazolások
 • jövedelemigazolás
  • rendszeres jövedelem esetén: megelőző hónap,
  • nem rendszeres jövedelem esetén: megelőző egy év,
  • gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat vagy annak hiteles másolata
 • az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Szakértői Bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvélemény, vagy
 • a Magyar Államkincstár Illetékes Területi Igazgazóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül

Temetési segély


Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Kérelmet a halálesettől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek:
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi családi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át, illetve
 • aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
A támogatás összege: A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 80.000 Ft, a segély összege ennek 12,5%-a, amely 10.000 Ft.

Az elárás jogi alapja:
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) rendelete
 • Ket.
Hatáskör gyakorlója: Solt Város Polgármestere

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 21. szoba

Ügyintéző: Szabados Szabina köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 114. mellék
06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 114. mellék