Szabálysértés, birtokvita

Szabálysértési ügyek


Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - ügyfélszolgálati iroda - földszint 16. szoba.

Ügyintéző: Kovács Istvánné aljegyző
Telefon: (06 78) 487 – 431 / 218 mellék

Az eljárás jogi alapja:
  • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
  • az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet
Általános információk:

Kizárólag magánindítványra büntethető szabálysértések:
  • Becsületsértés
  • Magánlaksértés
Ezen feljelentésekhez 3.000 Ft-os illetékbélyeget kell csatolni. A panasz és kifogás illetéke pedig 3.500 Ft-os illetékbélyeget von maga után, a magánindítványra büntetendő szabálysértések esetében. Magánindítványt attól a naptól számított 30 nap alatt lehet előterjeszteni, amelyen a sértett az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett.

Az egyéb szabálysértési eljárás illetékmentes. Ez alól kivétel a részletfizetési kedvezmény, és a halasztás engedélyezésére irányuló eljárás. Részletfizetési kedvezmény szociális-anyagi körülményekre tekintettel kérhető. A részletfizetési kedvezmény megadása után, ha az engedélyező határozatban foglalt határidők nem kerülnek betartásra, úgy a részletfizetési kedvezmény visszavonásra kerül, és a bírságot egyösszegben kell befizetni.

Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg. Szabálysértési feljelentés tehető a Polgármesteri Hivatal szabálysértési ügyintézőjénél, vagy a Rendőrőrsön. Szabálysértési feljelentés megtételének az elkövetéstől számított 6 hónapon belül van helye. 6 hónapon túl a cselekmény elévül, és nincs helye felelősségre vonásnak.

Szabálysértési ügyekben alkalmazandó büntetés: figyelmeztetés vagy pénzbírság. Amikor a szabálysértési vagy helyszíni bírság összege befizetésre kerül, és ennek igazolása megtörténik a hatóság felé, úgy az eljárás alá vont személy mentesül a további végrehajtási eljárás alól. Ismeretlen tettes / eljárás alá vont személy esetén, amennyiben a bizonyítási eljárás és a tényállás tisztázása sem vezet eredményre az eljárás megszüntetésre kerül.

Idézés esetén kötelező a megjelenés. Amennyiben az ismételt idézésnek sem tesz eleget az eljárás alá vont személy vagy a tanú, úgy a rendőrség által elővezethető. Az elővezetés költségét az elővezetett köteles viselni.

Birtokvitás ügyek


Hatáskör gyakorlója: Solt Város Önkormányzat Jegyzője

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal - okmányiroda épülete - gyámhivatali iroda

Ügyintéző: Dr. Schneider Sára fogalmazó
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 232 mellék

Az eljárás jogi alapja:
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
  • Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet (Ptké.)
  • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 228/2009.(X.16.)
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Eljárás illetéke: általános illeték, 2.200 Ft

Ptk. 188 - 192. §.: A birtokvédelem188. §.(1) Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.
(2) A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
(3) A birtokos jogcíme szerint részesül birtokvédelemben azzal szemben is, akitől a birtokát származtatja, illetőleg akinek a birtokát időlegesen átengedte.

189. §.(1) Közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan megilleti, és követelheti a dolognak közös birtokba bocsátását.
(2) A közös birtokosok - egymás közötti viszonyuk alapján - egymással szemben is jogosultak birtokvédelemre.

190. §.(1) A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is elháríthatja.
(2) Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalmúlag csak akkor lehet fellépni, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

191. §.(1) Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
(2)
(3) A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Határozatot hozhat továbbá a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is.
(4) A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs; a birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani.

192. §.(1) Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.
(2) A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.
(3) A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt; a békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell.

Letölthető nyomtatványok