Hagyatéki ügyintézés

Az ügyintézés helye: Solti Közös Önkormányzati Hivatal - földszint 19. szoba

Ügyintéző: Feketéné Vén Ibolya köztisztviselő
Telefon: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 128, 142 mellék

Az eljárás jogi alapja: A hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM. rendelet.

Illetékesség: A belföldi hagyaték leltározása iránt az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye.

Az eljárás megindítása történhet:
 • hivatalból,
 • ügyfél kérelmére - akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik
Az eljárás menete:

A magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlanvagyont leltározni kell. A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a 300.000 forintot meghaladja. Az eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével hivatalból, illetőleg a megkeresésnek a jegyzőhöz érkezését követően indul. A leltárelőadó a leltár idejéről és helyéről az ismert örököst, hozzátartozót megidézi és a vele elkészített hagyatéki leltárt, vagy a nemleges nyilatkozatot felveszi. Ha a hagyatékban kiskorú, gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen távollévő személy, vagy méhmagzat érdekelt, a törvényes képviselőt meg kell hallgatni.

A hagyatéki leltárt, hozzá csatolt egyéb okiratokat, végrendeletet a leltározás befejezése után meg kell küldeni az illetékes közjegyzőnek az eljárás lefolytatása céljából. A hagyatéki ügyintéző a hozzá beérkezett halottvizsgálati bizonyítványt, illetőleg holtnak nyilvánító végzést (a halál tényét megállapító bírósági határozat) a leltározás mellőzése okának feltüntetésével, érdemi intézkedés nélkül irattárba helyezi, azokban az esetekben, amikor a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt. Ha a leltározás mellőzése a meghallgatott hozzátartozó előadása alapján történt, a feljegyzést a meghallgatott hozzátartozóval alá kell íratni. Amennyiben a meghallgatáson az érdekelt nem jelenik meg, úgy hagyatéki eljárás lefolytatására nem kerülhet sor. A közjegyzőhöz a hagyatéki leltárt nem lehet megküldeni, így a hagyaték átadására sem kerülhet sor.

A leltár felvételéhez szükséges dokumentumok:
 • Az ingatlanra vonatkozó okiratok (adásvételi- ajándékozási szerződés, tulajdonjogot, vagy használati jogot bizonyító megállapodás, stb.)
 • Halotti anyakönyvi kivonat vagy másolat,
 • Törvényes- és/vagy végrendeleti örökösök pontos adatai,
 • Végintézkedés esetén a végrendelet, öröklési- ajándékozási szerződés másolata, vagy utalás arra, hogy hol és kinél található,
 • Vagyoni értékeket megtestesítő értékpapírok, takarékbetétkönyv, részvény, életbiztosítási kötvény, pénz- és hitelintézetnél nyitott és vezetett számlák,
 • Gazdasági társaságban, vállalkozásban tagság, érdekeltség vagy részesedés mértéke, stb.,
 • Hatósági engedélyhez kötött gépjármű (szgk., motorkerékpár, motorcsónak, mezőgazdasági haszongép, stb.) okiratai,
 • Fel nem vett utolsó havi, a Nyugdíjfolyósító Intézet által folyósított ellátás összege és törzsszáma, továbbá egyéb más jogcímen rendszeresen folyósított járadék,
 • Kiskorú, gondnokolt, ismeretlen helyen lévő személy törvényes képviselőinek adatai,
 • Hagyatéki teher, ill. követelés bejelentése a hagyatéki vagyontárgyakra, azaz ki, milyen jogcímen jelent be igényt,
 • A temetési számla.
A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző feladat- és hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele illetékmentes.

Letölthető nyomtatványok