Anyakönyvi Hivatal

Anyakönyvi kivonat kérelem •  Születés anyakönyvvezetése •  Haláleset anyakönyvvezetése Házasságkötés anyakönyvvezetése •  Névváltozás • 


A hatáskör gyakorlója:
 • Solt Város Önkormányzat jegyzője
 • Solti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője
Illetékesség:
 • ügyfél lakóhelye,
 • házasságkötés helye,
 • haláleset helye szerint
Az eljárás megindítása:
 • érintett ügyfél
 • anyakönyvvezető
Ügyintéző:
 • Végi Magdolna anyakönyvvezető
Elérhetőségek:
Levelezési cím: 6320 SOLT, Béke tér 1.
Elektronikus levélcím: solt.pohi@gmail.com
Tel./Fax: (06 78) 486 - 014, (06 78) 486 - 042, (06 78) 486 - 043 / 137 mellék


Az Anyakönyvi Hivatal ügyfélfogadási ideje megegyezik a Solti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjével:

Ügyfélfogadási rend

Hét napja

Délelőtt

Délután

Hétfő

730 - 1200

1300 - 1530

Kedd

730 - 1200

-

Szerda

730 - 1200

1300 - 1530

Csütörtök

-

-

Péntek

730 - 1100

-


Születés anyakönyvvezetése


Solt közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a születésnél közreműködő orvos, amelyet a születést követő napon el kell juttatni az anyakönyvvezetőhöz, anyakönyvezés céljából. Az anyakönyvvezető az élveszületett gyermekről születési anyakönyvi kivonatot állít ki. A kivonatot és a személyi azonosítót tartalmazó lakcímigazolványt a szülők, vagy meghatalmazással hozzátartozók is átvehetik a személyazonosságukat igazoló okiratuk bemutatásával.

Az ügyintézéshez az ügyfél részéről szükséges dokumentumok:
 • házasságban született gyermek esetében: érvényes házassági anyakönyvi kivonat,
 • házasságon kívül született gyermek esetén: teljes hatályú apai elismerésről tett nyilatkozat.
Az újszülöttről kiállított anyakönyvi kivonat és a személyazonosítót tartalmazó lakcímigazolvány első esetben illetékmentes.

Haláleset anyakönyvvezetése


Csak azokat a haláleseteket anyakönyvezzük Solton, amelyek itt történtek. Az anyakönyvezéshez kell a halottvizsgálati bizonyítvány, a haláleset anyakönyvezéséhez szükséges még az elhalt személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa, és ha van neki, akkor kell az érvényes útlevele, illetve az új típusú vezetői engedélye is. Ha rendelkezésre áll, kérjük a születési, illetve - házasok esetében - a házassági anyakönyvi kivonatot is. Ha nyugdíjas volt az elhalt, kérjük a nyugdíjas törzsszámát is, amely a nyugdíjas igazolványon, vagy a nyugdíjas kifizetési szelvényen van. Kell még a hozzátartozó személyazonosító igazolványa is.

Ha az elhalt külföldi állampolgár, külön tájékoztatást az Anyakönyvi Hivatalban kell kérni!

A hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

Az eljárás illetékmentes.

Haláleset bejelentésekor készült jegyzőkönyv és az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján a halálesetet az anyakönyvvezető a halotti anyakönyvbe bejegyzi. Erről halotti anyakönyvi kivonatot állít ki és azt a hozzátartozó részére átadta, igazolást ad ki temetkezés céljára, teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat. Érvényteleníti az elhalt átadott személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt, majd a személyazonosításra alkalmas okmányokkal együtt átadja az okmányirodának.

Házasságkötés anyakönyvvezetése


A házasságkötési szándékot minden esetben személyesen kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban ügyfélfogadási időben. Törvényi szabályozás alapján a házasságkötést a bejelentéstől számított 30 napos várakozási idő után lehet megkötni, mely alól kivételesen indokolt esetben az ügyfél kérelmére felmentés adható, (illetékköteles, 2.200 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell teljesíteni) a kérelmet az Anyakönyvi Hivatalban kell benyújtani.

A kérelem mellé csatolni szükséges a felmentés indokoltságát igazoló iratot. (szakorvosi igazolás terhességről, lakásvásárlás, nászutas beutaló stb.)

 • Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok magyar állampolgárok esetében:
  • a házasulók érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január után kiállított vezetői engedély) + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • családi állapotot igazoló irat mindkét házasulandóról
   • hajadon és nőtlen családi állapot esetén: a bejelentett lakóhely szerint illetékes népesség-nyilvántartó által hivatalból egyeztetjük
   • elvált családi állapot esetén: jogerős bírósági ítélet,
   • özvegy családi állapot esetén halotti anyakönyvi kivonat
  • fiatalkorú házasulandó esetében Gyámhivatal által kiállított jogerős határozata házasságkötés engedélyezéséről
 • Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok külföldi állampolgár esetén:
  • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány arról, hogy a külföldi házasulandó házasságkötésének a külföldi jog szerint nincs törvényes akadálya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapotot igazoló okirat
   • nőtlen, hajadon esetében külföldi hatóság előtt tett személyes nyilatkozat,
   • jogerős bírósági ítélet,
   • elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • érvényes útlevél

Névváltozás


A születési név megváltoztatását a Belügyminiszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani. Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője (édesapja és édesanyja együtt), cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélettel tudják bizonyítani.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ennek ellenkezőjét a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetéke 10.000 Ft.

A névváltoztatási kérelmet az anyakönyvvezető tölti ki, melyben meg kell indokolnia a kérelmezőnek a névváltoztatást. A kérelem benyújtásához szükséges a kérelmező személyazonosító igazolványa. A kérelemhez csatolni kell annak a születési anyakönyvi kivonatát, akinek a nevét meg akarják változtatni, illetve azt a házassági anyakönyvi kivonatot, amelyet a névváltoztatás érint, továbbá az(oka)t a születési anyakönyvi kivonato(ka)t, amely(ek)et a névváltoztatás szintén érinthet (például a szülő gyermekének születési anyakönyvi kivonata). Abban az esetben, ha egy konkrét személy családi nevét szeretnénk felvenni névváltoztatással, szükséges a konkrét személy hozzájáruló nyilatkozata is. Családi névként nem lehet kérni híres emberek családi nevét, vagy régies írásmódú családi nevet, kivéve, ha a családban a felmenők közt valaki ezt viselte.

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve megszűnése után az érintett kérelmére módosítható.

Letölthető nyomtatványok