Kommunális adó

Bevallási nyomtatványt kell kitöltenie annak a magánszemélynek, aki Solt Város illetékességi területén:
 • építmény (lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész), beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosa.
 • amennyiben az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (haszonélvezet, használat) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya,
 • több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok,
 • társasház, -garázs, -üdülő, esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség,
 • adóbevallásra kötelezett az a magánszemély is, aki nem magánszemély tulajdonában álló (pl. állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adókötelezettség építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását, teleknél a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az önkormányzati rendelet értelmében 50%-os kedvezményben részesül a présház, valamint ugyanilyen mértékű kedvezmény illeti meg azokat, akik garázs, műhely, gazdasági épület tulajdonosai, amennyiben ezek az épületek külön helyrajzi számon szerepelnek.

A rendelet szerint: 50%-os adómérséklésben részesülnek (csak egy tulajdon után):
 • a 70. éven felüliek,
 • a 60. év feletti egyedülálló személyek,
 • a rokkantsági járadékban,
 • rendszeres szociális járadékban,
 • időskorúak járadékában,
 • a rendszeres szociális segélyben részesülők,
 • azok az öregségi nyugdíjban részesülők, akiknek közös háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
 • azok az adóalanyok, akik saját háztartásukban 3 vagy ennél több kiskorú gyermeket nevelnek.
Nyilatkozat nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani az adómérséklés érvényesítése érdekében.

Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő változás nem következett be.

Az adó évi mértéke 2008. évben 6.000 Ft.

A magánszemélynek a kommunális adóját félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.